Algemene voorwaarden WftLimburg.nl / Adviesbureau voor Financial Planning Peter Menten

Artikel 1 – Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij WftLimburg.nl / Adviesbureau voor Financial Planning Peter Menten hierna te noemen WftLimburg.nl/Peter Menten, diensten van welke aard ook levert of zou kunnen leveren, direct of middels derden, ook indien deze diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven, voor zover deze betrekking hebben op in Nederland gevestigde ondernemingen of personen. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt WftLimburg.nl/Peter Menten niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. WftLimburg.nl/Peter Menten is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren.

1.2
Partijen kunnen alleen in de individuele Overeenkomst en daaraan verbonden documenten wijzigingen en/of aanvullingen op de Algemene Leveringsvoorwaarden overeenkomen.

1.3
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door WftLimburg.nl/Peter Menten uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.4
Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van drie maanden en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5
Een overeenkomst komt tot stand en treedt in werking na de schriftelijke acceptatie van een offerte of inschrijving op een examen van WftLimburg.nl/Peter Menten. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de offerte en het inschrijfformulier.

1.6
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

Artikel 2 – Prijs en betaling

2.1
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld in de offerte en/of in de factuur.

2.2
De op grond van de overeenkomst te berekenen prijzen zijn de geldende prijzen op het moment van schriftelijke acceptatie door de klant van de offerte en de onderhavige leveringsvoorwaarden van WftLimburg.nl/Peter Menten.

2.3
WftLimburg.nl/Peter Menten behoudt zich het recht voor om elk kalenderjaar, en wel in de maand januari, de in deze offerte vermelde prijzen aan te passen. Prijswijzigingen zullen met ingang van 1 januari worden doorgevoerd.

2.4
Als voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen zal WftLimburg.nl/Peter Menten de klant van tevoren inlichten als een door die klant gewenste uitbreiding of wijziging van de diensten gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs.

2.5
Indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe aanleiding geeft, behoudt WftLimburg.nl/Peter Menten zich het recht voor de betalingscondities te wijzigen.

2.6
Facturatie vindt plaats op basis van de overeengekomen tarieven, eenheden en tijdsintervallen. Facturatie voor examens vindt standaard vooraf plaats op basis van de voor die examens geldende prijs op het moment van boeken. Te laat geannuleerde boekingen (<7 dagen voor de examendatum) of boekingen waarbij kandidaten niet zijn verschenen (no show) worden geteld als afgenomen boeking.

2.7
Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke daarvan zal betaling dienen plaats te vinden binnen veertien dagen (14) dagen na factuurdatum. De klant heeft nooit het recht tot verrekening of opschorting van een openstaande factuur, tenzij door arbitrage of rechterlijke uitspraak deze mogelijkheid wordt toegekend.

2.8
Als de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is deze, zonder dat hiervoor een aanzegging nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volle maand. Als de klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De klant is dan, naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocatenkosten daaronder begrepen, onverminderd het recht van WftLimburg.nl/Peter Menten op volledige schadevergoeding op basis van de wet. De hoogte van de aan WftLimburg.nl/Peter Menten verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat periodiek wordt vastgesteld.

2.9
Als de klant bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft ten behoeve van welke schuld zij is gedaan, heeft WftLimburg.nl/Peter Menten onherroepelijk het recht door de klant verrichte betalingen af te boeken tegen ongeacht welke openstaande factuur van WftLimburg.nl/Peter Menten aan deze klant .

Artikel 3 – Uitvoering diensten

3.1
Alle door WftLimburg.nl/Peter Menten te leveren diensten zullen met de nodige zorgvuldigheid en vakbekwaamheid worden uitgevoerd. Het is WftLimburg.nl/Peter Menten toegestaan derden werkzaamheden te laten verrichten onder verantwoordelijkheid van WftLimburg.nl/Peter Menten in het kader van het uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

3.2
De klant zal WftLimburg.nl/Peter Menten steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking daartoe verlenen.

3.3
Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig afspraken ter beschikking van WftLimburg.nl/Peter Menten staan of als de klant op andere wijze niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, is dit voor rekening en risico van de klant. WftLimburg.nl/Peter Menten heeft in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

3.4
WftLimburg.nl/Peter Menten neemt alle wettelijke voorschriften betreffende het verwerken van gegevens, waaronder de regels voor bescherming van persoonsgegevens, in acht. WftLimburg.nl/Peter Menten zal de klant alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. De klant vrijwaart WftLimburg.nl/Peter Menten voor alle aanspraken van derden die jegens WftLimburg.nl/Peter Menten mochten worden ingesteld wegens schending van wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 4 – Vertrouwelijke informatie

4.1
Beide partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot wederzijds verkregen vertrouwelijke informatie.

4.2
Persoonsgegevens en examengegevens zijn eigendom van de klant. Met de aanlevering hiervan in, door WftLimburg.nl/Peter Menten beheerde sytemen en omgevingen, geeft de klant WftLimburg.nl/Peter Menten toestemming tot inzage en bewerking van deze gegevens om de overeengekomen diensten naar behoren uit te voeren. De door WftLimburg.nl/Peter Menten ingerichte systemen en omgevingen blijven te allen tijde eigendom van WftLimburg.nl/Peter Menten.

4.3
De geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen WftLimburg.nl/Peter Menten een informatieplicht opleggen inzake de verwerking van de benodigde examengegevens.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

5.1
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die ten aanzien van de door WftLimburg.nl/Peter Menten geleverde producten kunnen of zullen worden uitgeoefend berusten bij WftLimburg.nl/Peter Menten of haar toeleveranciers, met uitzondering van het door de klant aangeleverde materiaal. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden van die producten die bij deze voorwaarden met inachtneming van artikel 12 worden toegekend.

5.2
De klant is ermee bekend dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van WftLimburg.nl/Peter Menten bevatten. De klant verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 4, deze producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven.

5.3
Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten te verwijderen of te wijzigen.

5.4
WftLimburg.nl/Peter Menten mag technische maatregelen nemen ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten. Als WftLimburg.nl/Peter Menten door middel van technische bescherming de producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1
WftLimburg.nl/Peter Menten aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

6.2
De aansprakelijkheid van WftLimburg.nl/Peter Menten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Als de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden.

6.3
De aansprakelijkheid van WftLimburg.nl/Peter Menten voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal nooit meer bedragen dan hetgeen door de verzekeringsmaatschappij aan WftLimburg.nl/Peter Menten zal worden uitgekeerd.

6.4
Aansprakelijkheid van WftLimburg.nl/Peter Menten voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet ten gevolge van onderhoud aan de apparatuur of programmatuur door of vanwege WftLimburg.nl/Peter Menten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.5
Buiten de in artikel 6.2 en 6.3 genoemde gevallen, en met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, rust op WftLimburg.nl/Peter Menten geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

6.6
De aansprakelijkheid van WftLimburg.nl/Peter Menten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat alleen als de klant WftLimburg.nl/Peter Menten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk in gebreke stelt. Hierbij moet een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming in acht genomen worden. De aansprakelijkheid van WftLimburg.nl/Peter Menten ontstaat bovendien alleen als WftLimburg.nl/Peter Menten ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WftLimburg.nl/Peter Menten in staat is adequaat te reageren.

6.7
De klant vrijwaart WftLimburg.nl/Peter Menten voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door WftLimburg.nl/Peter Menten geleverde zaken, materialen of producten, behalve als de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of producten en de klant dit kan bewijzen.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

7.1
Partijen kunnen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen volgens de overeenkomst. Hiertoe moet een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling gestuurd worden met daarin opgenomen een redelijke termijn tot het herstellen van de tekortkoming.

7.2
Als een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze door ieder van de partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Als tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen van minimaal één maand. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.3
WftLimburg.nl/Peter Menten en de klant kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, of als ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd. WftLimburg.nl/Peter Menten zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.4
Als de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij WftLimburg.nl/Peter Menten ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die WftLimburg.nl/Peter Menten vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen WftLimburg.nl/Peter Menten al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.5
Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de verplichting tot geheimhouding, het toepasselijk recht, bevoegde rechter, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, facturering en betaling voortvloeiend uit de periode vóór beëindiging van beide partijen onverminderd gelden.

7.6
Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle goederen, materialen en producten van WftLimburg.nl/Peter Menten die geen eigendom van de klant zijn of waartoe de klant niet gerechtigd is, zo snel mogelijk aan WftLimburg.nl/Peter Menten teruggeven of deze, in samenspraak met WftLimburg.nl/Peter Menten (laten) vernietigen.

7.7
Als één van de partijen gedurende een periode van meer dan drie (3) maanden niet-toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst, heeft de andere partij het recht deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. WftLimburg.nl/Peter Menten zal gedurende de periode van overmacht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst met de klant opschorten.

Artikel 8 – Overdracht van rechten

8.1
WftLimburg.nl/Peter Menten is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten met de klant aan derden over te dragen. De klant verklaart dat deze derde in dat geval alle rechten die bij de overeenkomst aan WftLimburg.nl/Peter Menten zijn toegekend, ten opzichte van de klant zal uitoefenen. De klant accepteert het nakomen van de overgedragen verplichting door die derde. De klant mag de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WftLimburg.nl/Peter Menten. WftLimburg.nl/Peter Menten kan voorwaarden verbinden aan het geven van toestemming.

Artikel 9 – Producten van toeleveranciers

9.1
Als en voor zover WftLimburg.nl/Peter Menten producten of diensten van derden aan de klant ter beschikking stelt, zullen voor wat die producten of diensten betreft de (garantie)voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De klant aanvaardt de toepassing van bedoelde (garantie)voorwaarden van derden. Als de bedoelde (garantie)voorwaarden niet met het product zijn geleverd, liggen deze voor de klant ter inzage bij WftLimburg.nl/Peter Menten. WftLimburg.nl/Peter Menten zal deze aan de klant op zijn verzoek toezenden. Als en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de klant en WftLimburg.nl/Peter Menten om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de voorwaarden van WftLimburg.nl/Peter Menten.

Artikel 10 – Jurisdictie

10.1
De arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd inzake geschillen tussen partijen met betrekking tot een overeenkomst, waaronder de onderhavige toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden van WftLimburg.nl/Peter Menten. Partijen kunnen echter in plaats daarvan arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing te Den Haag overeenkomen.

10.2
De Algemene Leveringsvoorwaarden van WftLimburg.nl/Peter Menten, de aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen WftLimburg.nl/Peter Menten en de klant en alle eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop, worden beheerst door het Nederlands recht.

Artikel 11 – Uitvoering

11.1
WftLimburg.nl/Peter Menten zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met precisie en zorg uit te voeren maar kan niet garanderen dat er incidenteel geen (kleine) afwijkingen kunnen voorkomen. WftLimburg.nl/Peter Menten is daarbij afhankelijk van correct en tijdig aangeleverde gegevens door de klant en/of door derden.

11.2
Als is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is WftLimburg.nl/Peter Menten gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de klant de oplevering van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11.3
Alleen als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is WftLimburg.nl/Peter Menten gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de klant op te volgen. WftLimburg.nl/Peter Menten is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Als dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 12.

11.4
WftLimburg.nl/Peter Menten kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Als dergelijke wijzigingen een verandering van de procedures die bij de klant gelden tot gevolg hebben, zal WftLimburg.nl/Peter Menten de klant hierover tijdig inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de klant . In dat geval kan de klant de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of WftLimburg.nl/Peter Menten de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.

11.5
Als de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal WftLimburg.nl/Peter Menten steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. In de onderlinge overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan van dit artikel worden afgeweken.

Artikel 12 – Wijziging en meerwerk

12.1
Als WftLimburg.nl/Peter Menten op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant aan WftLimburg.nl/Peter Menten worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven van WftLimburg.nl/Peter Menten . WftLimburg.nl/Peter Menten is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en WftLimburg.nl/Peter Menten , kunnen worden beïnvloed.

12.2
Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties geen afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal WftLimburg.nl/Peter Menten de klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Maastricht, 17 maart 2016

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder handelsregister nummer 14090500